foto-header-solvitaal

Neem contact op

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk.

  Naam

  Telefoonnummer

  Vragen en/of opmerkingen

  Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens door deze website.

  Algemene voorwaarden Solvitaal B.V.                                              

  Artikel 1: Toepasselijkheid

  1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Solvitaal BV, alsmede op alle overeenkomsten tussen Solvitaal BV en opdrachtgever(s) betreffende het verzorgen van bedrijfsinterne projecten en/of deelname aan deze projecten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen 'opdracht'.

  1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Solvitaal BV.

  1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Solvitaal BV schriftelijk zijn aanvaard.


  Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht

  Alle aanbiedingen en offertes van Solvitaal BV zijn vrijblijvend. De overeenkomst tussen Solvitaal BV en de opdrachtgever komt tot stand door (1) ondertekening van de offerte door de opdrachtgever, (2) door ondertekening van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtgever of (3) door de schriftelijke bevestiging door Solvitaal BV van de telefonische aanmelding of opdracht van opdrachtgever.

  Artikel 3: Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever

  3.1. Annuleringsvoorwaarden betreffende adviesopdrachten, trainingen en workshops.

  • Bij annulering of wijziging door de opdrachtgever tot 8 weken voor aanvang van de (deel) opdracht is de opdrachtgever verplicht 25% van het offertebedrag te vergoeden.
  • Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van d(deel)opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden.
  • Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de (deel)opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden.
  • Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de (deel)opdracht dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed.

  De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de (deel)opdracht een aanvang zou nemen.

  3.2. Annuleringsvoorwaarden betreffende (loopbaan)coaching, psychologische interventies en outplacement.

  Annuleren is kosteloos mogelijk tot uiterlijk twee werkdagen voor de geplande afspraak. Bij annulering binnen 48 uur wordt 100% in rekening gebracht.

  Artikel 4: Vervanging

  4.1. De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de opdracht laten deelnemen, indien zulks aan Solvitaal BV wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van het project.

  4.2. Indien, op de dag van de opdracht, de opdrachtnemer door ziekte is verhinderd en er onverhoopt geen vervanger beschikbaar is, zal Solvitaal BV in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum bepalen waarop de opdracht alsnog wordt uitgevoerd.

  Artikel 5: Prijzen

  Alle aanbiedingen van Solvitaal BV zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. Reis-en verblijfkosten worden achteraf berekend en gefactureerd tenzij anders afgesproken.

  Artikel 6: Betaling

  Solvitaal B.V. brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank-of girorekening binnen een termijn van 30 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Solvitaal B.V.

  Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Solvitaal BV steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

  Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Solvitaal BV gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

  De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Solvitaal BV alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,-

  Artikel  7: Opschorting en ontbinding

  Solvitaal BV heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een project te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 6.

  Artikel  8: Auteursrecht

  8.1 Het auteursrecht op de door Solvitaal BV uitgegeven brochures en projectmateriaal berust bij Solvitaal BV tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Solvitaal BV zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

  8.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Solvitaal BV berust eveneens uitsluitend bij Solvitaal BV tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  Artikel  9: Aansprakelijkheid

  9.1 Solvitaal BV spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de algemene voorwaarden van het Nederlands Instituut van Psychologen uit te voeren.

  9.2 Solvitaal BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

  9.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 10.000,-

  9.4 Solvitaal BV zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

  • enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
  • onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de
   opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.

  9.5 Solvitaal BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

  9.6 Solvitaal BV zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

  Artikel  10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  Op iedere overeenkomst tussen Solvitaal BV en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.

  logo-embleem-solvitaal

  Preventie

  Tools en diensten om medewerkers vitaal en inzetbaar te houden

  Lees meer

  logo-embleem-solvitaal

  Psychologische ondersteuning

  Begeleiding voor medewerkers die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen door psychische klachten

  Lees meer

  logo-embleem-solvitaal

  Workshops en trainingen

  Vergroot de kennis en vaardigheden van medewerkers, management en HR met trainingen en workshops op maat

  Lees meer